Currently in Hong Kong

China: Xinjiang to Chongqing